Lastemuuseum Miiamilla ametlik pöördumine Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ja abilinnapea Vadim Belobrovtsevi poole 31.01.2020

Lastemuuseum Miiamilla meeskond pöördub Teie poole Linnamuuseumi direktori ametist tagandamise osas ühtse nägemusega. Tagandamise otsus on langetatud rutakalt ja ebaeetiliselt ning mõjutab tervet Tallinna Linnamuuseumit, seeläbi seitsme filiaali ja sajakonna töötaja tööd. Tänaseks on käesolevas kirjas kajastatud seisukohti samaväärselt väljendanud ka Eesti Muuseumiühing.

Olete oma pöördumises kajastanud Tallinna Linnamuuseumi edasiliikumist kinnisvara kasutusega seotud arengusuundadel. On kahetsusväärne, et visioon tulevasest Kalamaja kogukonnamuuseumist pole Linnavalitsuseni jõudnud, kuid soovime välja tuua, et Tallinna Linnamuuseumi siseselt on nägemus tulevasest Kalamaja muuseumist jõudnud selgel kujul kõigi töötajateni. Selle on teinud võimalikuks mitmed praeguse Linnamuuseumi direktori ellukutsutud kohtumised nagu iganädalane filiaalide juhtide koosolek; linnamuuseumiülesed aastaseminarid, kus on tehtud põhjalik kokkuvõte aasta eesmärkidest ja nende täitmisest, iga muuseumi kõlapinnast muuseumimaastikul. Seetõttu ei saa me nõustuda vajakajäämistega edasiminekutes – Kalamaja muuseum on hästi ettevalmistatud avamiseks ning viivitus johtub direktorist olenematutest põhjustest nagu ehitusloa kooskõlastus. Seda märkimisväärsem on saavutus pälvida muuseumiaasta auhindade kõrgeim tunnustus muuseumirott silmapaistva tegevuse eest muuseumis, mis pole välistest takistavatest teguritest tingituna veel uksi avada saanud. Kalamaja muuseumi meeskond on muuseumi ise inimesteni toonud, luues tunnustatud väliprojekte nagu laste silmade läbi Kalamaja kajastav näitus, Kalamaja tänavatel kulgev fotonäitus ning Kalamaja ajalugu tutvustavad tuurid kolmes eri võtmes (lisaks muuseumirotile on Kalamaja muuseum nominent Suurte Tegude konkursil). See näitab, et seegi Linnamuuseumi kompleksi lüli on väga tugev ning hinnatud mitte vaid meeskonnasiseselt, vaid ka terves kogukonnas ja professionaalsel muuseumimaastikul. Loodame, et ka Linnavalitsus võib seetõttu tunda kindlust, et ajalugu ja inimesed on Tallinna Linnamuuseumis aukohal.

Pälvitud auhind ning inimeste – nii külastajate kui ka töötajate – väärtustamine tõestavad hästi direktor Siineri oskuslikku ja osavõtlikku juhtimisstiili. Lisaks Kalamaja muuseumi loomisprotsessile käib Triin Siiner isiklikult aktiivselt kaasas probleemsete kitsaskohtade likvideerimisel (igakuised kohtumised Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi, Tallinna Linnamuuseumi ja lastemuuseum Miiamilla meeskonnaga), lisaks astunud jõulisi samme meeskonnatöö tõhustamiseks ja koordineerimiseks, sealhulgas kaasanud nõustajaid, kus see on olnud vajalik. Liiati on Siiner paljudele Linnamuuseumi töötajatele silma jäänud just oma etteulatuva visiooniga, planeerimisoskuse ja protsesside-eesmärkide saavutamiseks vajalike kohanduste ja meetmete rakendamiskindluse ja -julgusega ning veelgi enam – ennetava strateegiaga. Nimelt on Siiner ellu viinud struktuurimuudatused, mis aitavad kaasa muuseumide efektiivsele toimisele nii meeskonna kui ka külastaja seisukohalt: külastusjuhtide amet võimaldab ajalugu ja Linnamuuseumi väärtusi lihtsamini ja otse külastajani tuua. Muuseumi juht peab teadma, kuhu Linnamuuseum tahab jõuda ning mis samme selleks vaja astuda on nii juhi poolt kui ka meeskonniti. Triin Siiner on üles näidanud mitte ainult kõike seda, vaid ka julgust ja sihikindlust mistahes protsessides ning oskust suunata ja motiveerida filiaalide juhte ja meeskondi tegutsema ühise eesmärgi nimel sujuvalt. Teisisõnu on töötajad arenguprotsessi kaasatud ja ise motiveeritud edasi liikuma, teisalt oskab Siiner suunata rahumeelselt ja kindlakäeliselt läbi muudatuste või etappide, mis on vältimatud sammud muuseumi tuleviku heaoluks.

Terves Linnamuuseumis kostub arvamus, et Triin Siineri käe all ellu viidud muudatused on positiivselt edendanud töökultuuri. Filiaalide meeskonnad on lühikese ajaga muutunud ühtsemaks ja efektiivsemaks, mis kajastub juba ka töö tulemuslikkuses. Ka siinkohal mängib suurt rolli ettenägelikkus ja töötajat austav printsiip. Auhindade ja rahvarohkete ürituste kõrval on töö tulemuslikkuse tõestuseks ka töötajaskonna stabiilsus. Nii suures kollektiivis on töötajate kadu olnud viimastel aastatel väga vähe – ning enamasti on lahkumine olnud seotud elukohavahetuse või tervislike põhjustega. Julgeme väita, et Linnamuuseumi töötajaskond tunneb end vajalikuna, motiveerituna ning ka hinnatuna, sest rõõm ja au tehtud tööst tõstetakse nähtavale. Töö efektiivsuse tõstmine läbi töötajate heaolu ja kaasamise on vaieldamatult pikem protsess kui pelk reeglite kehtestamine, kuid kindlasti jätkusuutlikum. Samas on praegune direktor suutnud muuseumis luua kindla ja meeldiva töökeskkonna vaid ligi kahe aasta jooksul. Selle saavutamiseks toome välja vaid mõned direktori kasutatud vahendid:

*suunab tegema koostööd filiaalide üleselt: suurürituste ning tulevaste näituste meeskond komplekteeritakse kõigi filiaalide töötajatest, et kõik saaksid rakendada oma pädevusi ning seeläbi on ka töömotivatsioon kõrge;

* uus moodus arenguvestluste tõhustamiseks (HappyMe keskkond) – et see poleks vaid formaalne ühekordne vestlus, vaid tulemuslik arutelu juhi ja töötaja vahel;

* ühisseminarid eesmärgistamiseks ning vahekokkuvõteteks, aasta analüüsiks; samuti loomingulised ja ühtsustunnet loovad ühisüritused, kust ei puudu kunagi arendav tegevus.

* Linnamuuseumi meeskond väärtustab kõrgelt mitmekülgset koolituskava, mis rikastab (ning seeläbi motiveerib) töötajat ennast, kes panustab omandatud kvalifikatsiooni taas muuseumitöösse;

* Siineri ellukutsutud Tallinna Linnamuuseumi sügiskool pakub koolitusväljundit ning lähendab muuseumidevahelist koostööd;

* Siiner tõi Linnamuuseumi alla muuseumimaastikul hinnatud festivali “Avatud Mänguväljad”. See lisab Linnamuuseumile autoriteetsust ning kaalu kogu Eesti lõikes, annab eelisvõimaluse Linnamuuseumi filiaalidel festivalist osa võtta ja näitab eeskujuna loovat ja tõhusat lähenemist muuseumiharidusele, mida on teadupärast just üksikkülastajani keerulisem tuua kui haridusgruppidele;

* eelpool mainitud eesmärgipäraselt juhitud kohtumised lahkhelide läbitöötamiseks ja likvideerimiseks meeskondades, kus selleks on vajadus. Lastemuuseumis on see vahend väga jõuliselt abiks olnud ning meeskond toimib nüüd mitte ainult kokkuhoidvana, vaid innustatuna ning naerusuiselt.

Kindlasti mängib Siineri haridust ja ajalugu väärtustava juhtimisstiili puhul rolli tema pikaajaline töökogemus muuseumihariduse valdkonnas eri muuseumides. Linnamuuseumi kollektiivi ühtsus ja tööind on eriti intensiivistunud just viimase poolaasta jooksul – tuleb tõdeda, et oma juhtimisaja kohta on see kiire saavutus. Kõike väljatoodut ilmestab tugevalt tõik, et direktor Siiner pälvis muuseumiülesel auhindamishääletusel Muuseumi Uhkuse tiitli pälvijaga pea samaväärselt hääli. Ning see pole vaid lastemuuseumi hääl, vaid kõigi Linnamuuseumi filiaalide ja Lastemuuseum Miiamillaga töösuhetes olnud või olevate isikute hääl.

Lugupidamisega
Kadri Toomsalu – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Jane Meresmaa-Roos – Lastemuuseum Miiamilla juhataja
Tanel Veeremaa – Lastemuuseum Miiamilla üks asutajaist ning esimene direktor; praegune Eesti  Vabaõhumuuseumi direktor
Sireli Uusmaa – Lastemuuseum Miiamilla lapsehoolduspuhkusel viibiv juhataja
Maarja Kõuts – Lastemuuseum Miiamilla üks asutajaist; praegune Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide SA turundus- ja kommunikatsioonijuht
Eve Veigel – Tallinna Linnamuuseumi kommunikatsiooni spetsialist
Anneli Jalava – Fotomuuseumi juhataja
Made Isak – Tallinna Linnamuuseumi juhataja
Kristi Paatsi – Kalamaja muuseumi juhataja
Lennart Kumm – Tallinna Linnamuuseumi haldusjuht
Aime Tahvonen – Tallinna Linnamuuseumi teenindusjuht
Reti Meema – Tallinna Linnamuuseumi arendusjuht
Merle Petersoo – Tallinna Linnamuuseumi finantsjuht
Johanna Rannula – Tallinna Linnamuuseumi näituste projektijuht
Olga Punžinen – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Viktorija Filippova – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Jelena Tšekulajeva – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Leana Reiu – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Kristiine Truu – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Eha Krispin – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Marta Valgma – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Julia Kornejeva – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Jelena Suits – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Madli Vendik – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Pia Ehasalu – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Peeter Talvar – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Andres Lall – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Sergei Grozdov – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Küllike Tint – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Triinu Tuvi – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Tina Timonen – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Ene Heimvell – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Tuuli Silber – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Laura Jamsja – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Mari Tammar – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Ando Pajus – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Marge Väljari – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Leo Savila – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Marianne Leis – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Meeli Küttim – Tallinna Linnamuuseumi töötaja
Piret Britta Pallon – Lastemuuseumi Rohujuure kohviku juhataja
Tatjana Murova – Lastemuuseumi Rohujuure kohviku töötaja
nimekiri on täienemas